محصولات ما

محصولات ما حاصل بهترین مواد اولیه ، علم و فناوری روز و متخصصین حرفه ای میباشد .

coffee-beans-P4MXYZD2-1.png
کافی میکس باتی نوک

کافی میکس

مخلوطي از پودر قهوه فوری ، پودر شیر  و شکر

ساشه

18 گرم

بسته

48 عدد

کارتن

20 بسته

کاپوچینو باتی نوک

کاپوچینو

مخلوطي  از پودر قهوه فوری ، فومر و شکر

ساشه

25 گرم

بسته

20 عدد

کارتن

12 بسته

کافی میکس آلوینسا

کافی میکس

مخلوطي از پودر قهوه فوری ، پودر شیر  و شکر

ساشه

18 گرم

بسته

50 عدد

کارتن

6 بسته

قهوه آلوینسا

اسپرسو

مخلوطي از پودر قهوه فوری اسپرسو 

ساشه

2.5 گرم

بسته

40 عدد

کارتن

20 بسته

coffee-beans-P4MXYZD5-1.png
coffee-beans-P4MXYZD3.png
کاپوچینو کوبیزکو

کاپوچینو

مخلوطي  از پودر قهوه فوري ، فوم و شکر

ساشه

25 گرم

بسته

12 عدد

کارتن

12 بسته

هات چاکلت کوبیزکو

هات چاکلت

مخلوطي از پودر قهوه فوری ، پودر كاكائو  و شکر

ساشه

28 گرم

بسته

12 عدد

کارتن

12 بسته

اسپرسو دژاوو

اسپرسو

مخلوطي از پودر قهوه فوری اسپرسو

ساشه

2.5 گرم

بسته

40 عدد

کارتن

40 بسته

coffee-beans-P4MXYZD5-1.png
coffee-beans-P4MXYZD3.png
کاپوچینو دژاوو

کاپوچینو

مخلوطي  از پودر قهوه فوري ، فوم و شکر

ساشه

25 گرم

بسته

20 عدد

کارتن

6 بسته

موکاچینو کافه جوی

موکاچینو

مخلوطي از پودر قهوه فوری ، پودر كاكائو ، پودر شیر و شکر

ساشه

25 گرم

بسته

20 عدد

کارتن

6 بسته

کافی میکس گلدن مکس

کافی میکس

مخلوطي از پودر قهوه فوری ، پودر شیر  و شکر

ساشه

18 گرم

بسته

20 عدد

کارتن

20 بسته

coffee-beans-P4MXYZD5-1.png
coffee-beans-P4MXYZD3.png
کاپوچینو گلدن مکس

کاپوچینو

مخلوطي  از پودر قهوه فوري ، فوم و شکر

ساشه

25 گرم

بسته

12 عدد

کارتن

12 بسته

هات چاکلت گلدن مکس

هات چاکلت

مخلوطي از پودر قهوه فوری ، پودر كاكائو  و شکر

ساشه

25 گرم

بسته

12 عدد

کارتن

12 بسته

کاپوچینو اوت

کاپوچینو

مخلوطي  از پودر قهوه فوري ، فوم و شکر

ساشه

25 گرم

بسته

20 عدد

کارتن

12 بسته

coffee-beans-P4MXYZD5-1.png
coffee-beans-P4MXYZD3.png
اسپرسو اوت

اسپرسو

مخلوطي از پودر قهوه فوری و شکر

ساشه

2.5 گرم

بسته

40 عدد

کارتن

40 بسته

هات چاکلت اوت

هات چاکلت

مخلوطي از پودر قهوه فوری ، پودر كاكائو  و شکر

ساشه

25 گرم

بسته

20 عدد

کارتن

12 بسته