سرویس دهی فوق العاده به تشکل های فرهنگی ( Cultural Activity )

شرکت آمیتیس البرز آریانا در راستای پیگیری اهداف معنوی خود در اعیاد و عزاداری های مرسوم کشور با هیئت ها و تشکل های مذهبی همکاری نزدیک و پیوسته ای داشته است.

از این رو مدیران تشکل های هیئت ها و سایر دست اندرکاران مذهبی با ارائه ی برنامه و ایده های خود می توانند از همياري ویژه ی این شرکت برخوردار شوند.

برند باتی نوک با پوشش کامل تعهدات خود در قبال تشکل هاي مذهبی و استقبال از هدف های متعالی این گروه های فعال در جامعه سعی در اعمال مسئولیت اجتماعی و معنوی خود خواهد داشت.